Τουρισμός

H Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 αποτελεί τη δέσμευση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για τις δράσεις που επιβάλλεται να αναπτύξει, κατά κύριο λόγο, ο Οργανισμός μέχρι το 2015 για να πετύχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους στόχους του για βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της Κύπρου. Ουσιαστικά, η Στρατηγική Τουρισμού αποσκοπεί στην προώθηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και διεύρυνσης της τουριστικής οικονομίας της Κύπρου, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί, κυρίως, μέσα από τη διείσδυση και καθιέρωση της Κύπρου σε στοχευόμενες τουριστικές αγορές, την υλοποίηση έργων τουριστικής υποδομής, όπως και τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας. Στο σύνολό της, η Στρατηγική Τουρισμού 2011 - 2015 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πόνημα, το οποίο υιοθετώντας κριτική προσέγγιση και προσφέροντας τεκμηριωμένες προτάσεις, κατ’ αρχή, προβαίνει με σαφήνεια και επιστημονικότητα στην ανάλυση της Κυπριακής τουριστικής προσφοράς (προϊόντος) και της ζήτησης (αγοράς) και, ακολούθως, εστιάζει στον εντοπισμό και ανάπτυξη των στοχευμένων στρατηγικών κατευθύνσεων που ο ΚΟΤ θα ακολουθήσει. Για την ανάπτυξη της στρατηγικής λήφθηκαν υπόψη μία σειρά από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων - ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη εξωγενών παραγόντων όπως: οι ταχύτατες αλλαγές στις προτιμήσεις και τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων της τουριστικής αγοράς, η μετάλλαξη της δομής της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας και η εξέλιξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τις τουριστικές αγορές της Ευρώπης. Επίσης, δόθηκε σημασία στη μελέτη εσωτερικών παραγόντων όπως: η δομή του τουριστικού τομέα της Κύπρου, το πλαίσιο εξουσιών του ΚΟΤ, οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε θεωρείται ότι διασφάλισε την επιλογή των πλέον βιώσιμων στρατηγικών κατευθύνσεων για την τουριστική Κύπρο

Στα πλαίσια της ετοιμασίας της Στρατηγικής 2011-2015, έγινε εκτενής ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του τουριστικού τομέα μέχρι το 2010 όπου αποτυπώθηκαν εμπεριστατωμένα τα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που παρουσιάζει ο Κυπριακός τουρισμός ως αυτά υποδεικνύονται μέσα από τους τομείς του προϊόντος, μάρκετινγκ, παρεχομένων υπηρεσιών και ποιότητας της τουριστικής εμπειρίας. Αξιολογώντας τα, συνοπτικά τα αποτελέσματα της αποτίμησης παρουσιάζονται ως ακολούθως. Τα στοιχεία που κάνουν τον τουρισμό της Κύπρου να ξεχωρίζει και μπορούν να του δώσουν κάποιο προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστικών μας προορισμών αφορούν στην ποικιλομορφία του τουριστικού προϊόντος σε μικρό γεωγραφικό χώρο, στην εγγύτητα αποστάσεων, στις καλές κλιματολογικές συνθήκες ολόχρονα, ιδιαιτέρως τον ήπιο χειμώνα και τη μεγάλη ηλιοφάνεια, στο ψηλό επίπεδο και σύγχρονες υπηρεσίες (π.χ. τηλεπικοινωνίες, τραπεζικό σύστημα, ιατρικές) και υποδομές (π.χ. οδικό δίκτυο). Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη μπορεί να θεωρηθεί ως δυνατό σημείο αλλά, ταυτόχρονα και ως απειλή λόγω της ισοτιμίας του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων. Η τουριστική Κύπρος παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα και αδυναμίες όπου απαιτείται η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και των τοπικών αρχών για να είναι δυνατή η επίλυση αυτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Κύπρος παρουσιάζει προβλήματα ακρίβειας (θεωρείται ακριβός προορισμός), επιδείνωσης της σχέσης αξίας/τιμής, προσβασιμότητας, γήρανσης της υποδομής, αδυναμίας να ελκύσει μεγάλες επενδύσεις αναβάθμισης και εμπλουτισμού του τομέα, γραφειοκρατίας, χαμηλής ιεράρχησης του «τουρισμού» σε εμπλεκόμενα υπουργεία, δομημένου περιβάλλοντος, καθαριότητας, προσφερομένων υπηρεσιών, ιδιαίτερα λόγω της εργοδότησης ανειδίκευτου, ξένου εργατικού δυναμικού κ.α. Διαπιστώνεται ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για βελτίωση

Γενικός Στόχος η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που εμπλουτίζουν την εμπειρία του επισκέπτη «ήλιου και θάλασσας» συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού θεωρείται ότι θα συμβάλουν θετικά στην επίτευξη των βασικών στόχων της Στρατηγικής σε ότι αφορά στην άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας, αύξηση της ζήτησης διακοπών προς την Κύπρο μέσω της ενίσχυσης των αφίξεων εκτός τουριστικής περιόδου αιχμής και αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης των επισκεπτών. Η Στρατηγική θα διατηρήσει ως προτεραιότητα τη στήριξη, οργάνωση, προβολή και, όπου είναι δυνατό, την ανάπτυξη αριθμού ειδικών προϊόντων τα οποία παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα, με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης μέσω αρτιότερης οργάνωσης της υποδομής τους. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού οι οποίες επιλέγονται για να αναπτυχθούν ή να εμπλουτιστούν επιπλέον, συνδέονται άμεσα με τους στόχους της αειφόρου και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης καθώς και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που αποτελούν πρωταρχικές επιδιώξεις του πλαισίου πολιτικής για τον τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δεν είναι εφικτό να αποτελέσουν τον πυρήνα του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, αλλά, οι παρακάτω προτεινόμενες εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν επικουρικά στοιχεία του βασικού τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, δηλαδή του παραθεριστικού τουρισμού «ήλιου και θάλασσας».

Το γενικότερο διεθνές και εθνικό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο θα υλοποιηθεί η Στρατηγική κρίνεται ως δυσμενές, ενώ τα χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση της είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Η στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος καλείται να αντιμετωπίσει επιτυχώς ιδιαίτερα δύσκολους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες και προκλήσεις, όπως: Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Κύπρος, τα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα που πρέπει να επιλυθούν σύντομα για επανεκκίνηση της οικονομίας, τα κίνητρα και διαδικασίας που πρέπει να υιοθετηθούν για προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Την ανανεωμένη αναπτυξιακή πολιτική της νέας κυβέρνησης που στοχεύει στη δημιουργία μεγάλων επενδυτικών υποδομών που θα στηρίξουν και τον τουρισμό (π.χ. καζίνο). Την αγνώστου χρονικού ορίζοντα και μεγέθους επικρατούσα διεθνή και εθνική οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις αυτής, που επηρεάζουν αρνητικά τόσο τη δυνατότητα και την ευχέρεια – ευρωστία της τουριστικής αγοράς, όσο και τα περιθώρια κέρδους των τουριστικών επιχειρήσεων. Το υφιστάμενο εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον στην τουριστική βιομηχανία, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, με κύρια χαρακτηριστικά του τη χαμηλή έως και αρνητική κερδοφορία. Η πραγματικότητα αυτή αποθαρρύνει νέες επενδύσεις και εξωθεί τους ιδιώτες επιχειρηματίες προς την κατεύθυνση μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων, με συχνό επακόλουθο την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα το 2012, αυξήθηκε ο αριθμός αφίξεων και τα έσοδα από τον τουρισμό, με αναμενόμενη συνεισφορά στην πληρότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων.


  


Επικοινωνία

Βιλάνος - Κτηματομεσιτικό Γραφείο
Αγίας Φυλάξεως 275 (Αγία Φύλα)
3116, P.O.Box 56583, 3308 Λεμεσός, Κύπρος
00357 25 77 11 88 
00357 25 77 33 66 
info@vilanosproperties.com
VilanosAgents
Viber
Facebook
Twitter