Φορολογίες ακινήτων

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται σε ετήσια βάση επί της συνολικής αξίας των ακινήτων που κατέχει ο ιδιοκτήτης στη Δημοκρατία (καθώς και ακινήτων των οποίων η σύμβαση έχει υποβληθεί στο κτηματολόγιο, αλλά για τα οποία δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τίτλοι) κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η αξία των ακινήτων υπολογίζεται βάση των τιμών που ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου 1980. 


Συντελεστές Φόρου
Αξία Ιδιοκτησίας 
(κατά την 1.1.1980)
                €

 
  Φορολογικός Συντελεστής
                      ‰ 
 
   Ποσό Φόρου       
           €
                    Συσσωρευμένος Φόρος 
                      €          1 -   40.000*   6,0   240 240
  40.001-   120.000   8,0 640 880
120.001 – 170.000
 9,0 450 1.330
170.001 – 300.000
11,0 1.430
2.760
300.001 – 500.000 13,0 2.600 5.360
500.001 – 800.000
15,0 4.500 9.860
800.001 – 3.000.000 17,0 37.400 47.260
3.000.001 και άνω 19,0    
       

 *Ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα  € 12.500 (με τιμές 1 Ιανουαρίου 1980) απαλλάσσεται από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Απαλλαγές
Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας οι πιο κάτω:
- Δημόσιοα κοιμητήρια
- Δημόσια νοσοκομεία
- Σχολεία
- Ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία, ξένες πρεσβείες και προξενεία. 
- Διατηρητέα κτίρια υπό όρους
- Κτίρια φιλανθρωπικών ιδρυμάτων
- Γεωργική γη που χρησιμοποιείται για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς και κατέχεται από γεωργό. 
- Ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται σε απροσπέλαστες και δυσπραγούσες περιοχές. 
- Περιουσία αγνοουμένου κατά τη διαχείριση αυτής.
- Συμβάσεων μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας μεταξύ Κυβέρνησης ως εκμισθωτή  και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης. 
Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς σε σχέση με πρόσωπα που απεβίωσαν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2000.

Με βάση τον περι Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο του 2000 υπάρχει υποχρέωση υποβολης στο Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων εντός έξι μηνών απο την ημερομηνία θανάτου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Μεταβιβαστικά

Τα μεταβιβαστικά δικαιώματα καταβάλλονται απο τον αγοραστή στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου όπως αυτή εκτιμάται απο το κτηματολόγιο. 

   
Αξία   

 
 Ποσοστό  %      Δικαιώματα        Συσσωρευμένα Δικαιώματα      
 0-85.000   3   2.550   2.550
 85.000-170.000   5   4.250   6.800
 170.000 και άνω 8    
 (To ποσό και οι κλίμακες πληρωμής διαμορφωνεται αναλόγως του αριθμού των ατόμων που θα μεταβιβαστεί το ακίνητο)
 
Δικαιώματα που καταβάλλονται για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από οικογενειακή εταιρεία σε μέτοχο της, καθώς και κατά τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας δια δωρεάς από σύζυγο σε σύζυγο, από γονείς σε παιδιά ή μεταξύ συγγενών μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας τα μεταβιβαστικά δικαιώματα υπολογίζονται πάνω στην αξία του ακινήτου σε τιμές 1 Ιανουαρίου 1980 με βάση τους πιο κάτω συντελεστές: 
Εάν η μεταβίβαση γίνεται προς σύζυγο 0,4%
Εάν η μεταβίβαση γίνεται προς παιδί     0,2% 
Εάν η μεταβίβαση γίνεται προς συγγενή 0,4%

Στην περίπτωση αναδιοργάνωσης, οι μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας που γίνονται από εταιρεία σε εταιρεία απαλλάσσονται από την καταβολή τελών μεταβίβασης. 

Μεταβιβαστικά για την περίοδο 1/12/2011 - 31/12/2016

Για την πιο πάνω περίοδο ισχύουν τα πιο κάτω:
1. Κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών όπου επιβάλλεται Φ.Π.Α
2. Μείωση των μεταβιβαστικών τελών κατά 50% κατά την πρώτη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ( ακίνητη ιδιοκτησία που μεταβιβάζεται για πρώτη φορά απο την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής) και νοουμένου ότι οι ημερομηνίες συνομολόγησης του πωλητηρίου εγγράφου και η κατάθεση του στο Τμήμα Κτηματολογίου εμπίπτει στην περίοδο ισχύος του Νόμου. 
3. Το ποσό πληρωμής για μεταβιβαστικά τέλη το υπολογίζει το κτηματολόγιο. Δεν είναι όμως υποχρεωμένο το κτηματολόγιο να δεχτεί το πόσο (άξια αγοράς) του αγοραπωλητηρίου εγγράφου του ακινήτου, κάνει τη δική του εκτίμηση όσο αφορά την αξία του ακινήτου για σκοπούς επιβολής μεταβιβαστικών τελών.
4. Σε περίπτωση που η αγορά υπόκειται σε ΦΠΑ (Καινούρια σπίτια ή διαμερίσματα), δεν επιβάλλονται μεταβιβαστικά τέλη, ισχύει μέχρι 31/12/2016 (εντάσσονται στα κίνητρα της κυβέρνησης)
5. Σε αγορά οποιουδήποτε ακινήτου (σπίτια, διαμερίσματα, χωράφια, οικόπεδα κ.λ.π) που δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α, τα μεταβιβαστικά τέλη πληρώνονται στο 50% των υπολογιζόμενων μεταβιβαστικών μέχρι τις 31/12/2016)

Υποθηκευτικά
Πάνω σε δάνεια 1%
Για μεταφορά δανείων σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό καταβάλλεται τέλος είτε ίσον με το 1% επί του ποσού της νέας υποθήκης είτε €200. Οποιοδήποτε από τα δύο ποσά είναι το μικρότερο. Για ανανέωση δανείων στον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό καταβάλλεται τέλος €50. 
Στην περίπτωση αναδιοργάνωσης, δεν επιβάλλεται κανένα τέλος για τη μεταβίβαση υποθήκης από εταιρεία σε εταιρεία λόγω αναδιοργάνωσης. 

Φ.Π.Α: Όλα τα οικιστικά ακίνητα που είναι καινούρια και δεν έχουν κατοικηθεί έστω μια μέρα και θα κατοικηθούν ως πρώτη και μόνιμη κατοικία από τον αγοραστή υποβάλλονται σε 5% ΦΠΑ τα πρώτα 200τ/μ και 19% ΦΠΑ τα υπόλοιπα τ/μ (εφόσον ο αγοραστής εγκριθεί με την αίτηση που θα υποβάλει στην υπηρεσία του ΦΠΑ). Όλα τα εμπορικά ακίνητα που είναι καινούρια υποβάλλονται σε 19% ΦΠΑ.

Ο Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών είναι 20% (Πάνω στο καθαρό κέρδος). Εάν το ακίνητο αγοραστεί μετά την 16/7/2015 μέχρι τις 31/12/2016 ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα πληρώσει φόρο κεφαλαιουχικών κερδών αν το μεταπουλήσει σε οποιαδήποτε ημερομηνία εφόσον αποκτήσει κέρδος (θα είναι αφορολόγητο) εντάσσονται στα κίνητρα της κυβέρνησης)
   - Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών πληρώνεται στο γραφείο του Φόρου Εισοδήματος Λεμεσού.
   - Η επιταγή (bankersdraft) πρέπει να εκδοθεί στο όνομα Έφορος Φορολογίας για την πληρωμή του Φόρου Κεφαλαιουχικού Κέρδους (εφόσον προκύψει).
   - Το πόσο πληρωμής του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών το υπολογίζει μόνο το γραφείο του Φόρου Εισοδήματος. 

Χαρτοσημανση Εγγραφου (η πληρωμη και η χαρτοσημανση γινεται στο γραφειο του Φορου εισοδηματος Λεμεσου) κοστος χαρτοσημανσης αναλογως αξιας αγορας ακινητου.
   - Καταθεση εγγραφου (η πληρωμη και η καταθεση γινεται στο κτηματολογιο) κοστος €50.

Χαρτοσημα

€0 UP TO €5.000                             0 ‰ PER MILLE

€5.001 UP TO €170.000                 11/2 ‰ PER MILLE

€170.001 AND OVER                       2 ‰ PER MILLE

Επικοινωνία

Βιλάνος - Κτηματομεσιτικό Γραφείο
Αγίας Φυλάξεως 275 (Αγία Φύλα)
3116, P.O.Box 56583, 3308 Λεμεσός, Κύπρος
00357 25 77 11 88 
00357 25 77 33 66 
info@vilanosproperties.com
VilanosAgents
Viber
Facebook
Twitter